Movie Showtime
OR 

Showtime in Chennai

Aminjikarai, Chennai

Sky Walk :
Kappal (Tamil)
Showtime : 10:00AM , 1:00PM , 7:00PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:30AM , 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 9:20AM , 3:50PM , 7:20PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 9:45AM , 12:30PM , 4:00PM , 6:30PM , 10:15PM
 
Showtime : 4:15PM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 1:30PM , 4:30PM , 7:30PM , 10:45PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 12:45PM , 10:30PM
 
Showtime : 9:45PM
 
Showtime : 9:30AM , 1:15PM , 3:30PM , 6:45PM , 9:30PM

Mount Road, Chennai

Devi :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 12:30PM , 3:45PM , 7:00PM , 10:30PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 9:30AM
Devi Bala :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 10:00AM , 1:00PM , 4:00PM , 7:00PM , 10:15PM
Devi Kala :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:30AM , 12:45PM , 3:45PM , 10:30PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 7:00PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 12:15PM
Devi Paradise :
Kayal (Tamil)
Showtime : 9:30AM , 12:30PM , 3:45PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 7:15PM , 10:30PM
Casino :
Showtime : 12:15PM , 3:30PM , 6:30PM , 10:00PM

Ashoknagar, Chennai

Chandran :
Pisasu
Showtime : 11:15AM
 
Showtime : 2:30PM , 6:15PM , 9:45PM
Mini Udhayam :
Kappal (Tamil)
Showtime : 2:30PM , 6:15PM , 9:45PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 11:15AM , 11:30AM
Suriyan :
Meagaamann
Showtime : 11:15AM , 2:30PM , 6:15PM , 9:45PM
Udhayam :
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:15AM , 2:30PM , 6:15PM , 9:45PM
Kasi :
Kappal (Tamil)
Showtime : 11:30AM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 3:00PM , 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 6:30PM

Egmore, Chennai

Albert :
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:00PM , 6:30PM
 
Meagaamann
Showtime : 8:45AM , 11:45AM
Baby Albert :
Kappal (Tamil)
Showtime : 6:30PM , 10:00PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 3:00PM

Navalur, Chennai

AGS :
Showtime : 10:20PM
 
Kappal (Tamil)
Showtime : 4:15PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:45AM , 1:40PM , 4:40PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 11:15AM , 3:00PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 7:35PM , 10:40PM
 
Showtime : 11:00AM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 6:40PM , 9:45PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 12:00PM , 3:45PM , 7:00PM , 10:15PM
 
Showtime : 1:20PM , 7:25PM

Chromepet, Chennai

Rakesh :
Lingaa (English)
Showtime : 3:15PM
 
Pisaasu
Showtime : 12:45PM , 1:05PM , 10:20PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 9:45AM , 9:50AM , 6:50PM
 
VellaikaaraDurai
Showtime : 3:45PM
Vettri :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:30AM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 3:40PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 6:40PM
 
Meagaamann
Showtime : 12:00PM , 12:40PM , 10:10PM

Perambur, Chennai

Screen 1 :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 10:30AM , 1:05PM , 7:05PM , 10:00PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 3:45PM
Screen 2 :
Lingaa (English)
Showtime : 3:00PM , 6:30PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 9:00AM , 11:55AM , 10:05PM
Screen 3 :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:00AM , 12:05PM , 3:25PM , 6:50PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 10:15PM
Screen 4 :
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:00AM , 12:55PM , 7:10PM , 10:20PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 4:00PM
Screen 5 :
PK (Hindi)
Showtime : 3:55PM , 7:15PM , 10:25PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 9:40AM , 12:40PM
Sri Ganga :
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:50AM , 6:45PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 2:45PM , 6:30PM
 
Meagaamann
Showtime : 3:00PM , 10:10PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:40AM
 
Pisasu
Showtime : 3:00PM , 10:10PM
 
Showtime : 12:05PM , 7:05PM , 10:00PM
Sri Brindha :
Lingaa (English)
Showtime : 2:45PM , 6:15PM
 
Meagaamann
Showtime : 11:30AM , 9:45PM

Purasawalkam, Chennai

Abirami :
Kappal (Tamil)
Showtime : 12:00PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 9:15AM , 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:15PM , 6:45PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 10:30AM , 1:15PM , 4:15PM , 7:15PM , 10:15PM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 11:00AM , 1:30PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 10:15AM , 7:00PM
 
Showtime : 1:00PM , 4:00PM
Annai Abirami :
PK (Hindi)
Showtime : 10:15AM , 7:00PM
 
VELLAKKARA DURAI
Showtime : 10:15AM , 1:00PM , 4:00PM , 10:15PM
Bala Abirami :
Kappal (Tamil)
Showtime : 12:00PM , 10:15PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 9:15AM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:15PM , 6:45PM
Swarna Sakthi Abirami :
Kayal (Tamil)
Showtime : 7:00PM , 10:00PM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 11:00AM , 1:30PM , 4:00PM

Royapettah, Chennai

6Degrees :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:40AM , 10:25PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 1:00PM
 
Showtime : 4:15PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 7:00PM
Santham :
PK (Hindi)
Showtime : 3:15PM , 6:55PM , 10:35PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 8:40AM , 11:45AM
Sathyam :
Lingaa (English)
Showtime : 2:40PM , 6:40PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:10AM , 10:40PM
Seasons :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 9:50AM , 4:20PM , 7:20PM , 10:20PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 12:35PM
Serene :
Kappal (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 6:35PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 8:25AM , 3:10PM , 10:20PM
Studio-5 :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 3:40PM
 
Showtime : 9:20AM
 
Showtime : 12:05PM , 7:00PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 10:30PM
Blush :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 10:00AM , 12:45PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 3:30PM , 6:50PM , 10:00PM
Carve :
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:30PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 9:20AM
 
One (Malayalam)
Showtime : 1:00PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 3:40PM , 7:10PM
Frame :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 12:50PM
 
Showtime : 10:00AM , 7:30PM
 
Showtime : 4:00PM , 10:20PM
Kites :
Showtime : 12:00PM
 
Kappal (Tamil)
Showtime : 3:10PM , 6:30PM , 10:00PM
 
Showtime : 8:30AM
Plush :
Lingaa (English)
Showtime : 11:00AM , 2:50PM , 6:40PM , 10:30PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 7:20AM
Spot :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:00AM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 12:45PM , 6:45PM , 9:50PM
 
Showtime : 4:00PM
Streak :
Kayal (Tamil)
Showtime : 8:40AM , 3:40PM , 7:00PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 12:00PM , 10:20PM
Weave :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 4:30PM , 7:30PM , 10:15PM
 
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 10:10AM , 1:20PM
Woodlands :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 12:00PM , 3:00PM , 6:30PM , 10:00PM

Vadapalani, Chennai

Screen1 :
Kappal Tail
Showtime : 7:15PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 1:15PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 10:30PM
 
Showtime : 10:15AM , 4:15PM
Screen2 :
Lingaa (English)
Showtime : 3:45PM , 7:00PM , 10:45PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 10:00AM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 1:00PM
SSR Pankajam :
Lingaa (English)
Showtime : 12:15PM , 3:15PM , 7:15PM , 10:15PM

Neelankarai, Chennai

Prarthana Drive-In :
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 11:30AM , 6:45PM
 
Meagaamann
Showtime : 7:00PM
 
Pisasu
Showtime : 2:45PM , 9:45PM

Kilpauk, Chennai

D-Lounge :
Kappal (Tamil)
Showtime : 11:55AM , 10:15PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:10PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 6:45PM
 
Showtime : 9:00AM
Padmam :
Kayal (Tamil)
Showtime : 7:00PM
 
Pisasu
Showtime : 9:20AM , 3:55PM
 
Showtime : 12:05PM , 10:25PM
Sangam :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 9:00AM , 12:05PM , 3:35PM , 7:00PM
 
Pisasu
Showtime : 10:45PM

Saidapet, Chennai

Raj :
Meagaamann
Showtime : 6:45PM , 10:00PM
 
Showtime : 11:45AM , 2:45PM

Ambattur, Chennai

Cini Rakki :
Lingaa (English)
Showtime : 11:30AM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 6:30PM
 
P.K Hindi
Showtime : 3:00PM
 
Pisasu
Showtime : 10:00PM
Lakshmi Rakki :
Kappal (Tamil)
Showtime : 7:05PM , 10:15PM
 
Night at the museum 3
Showtime : 1:30PM , 5:30PM
 
VELLAKKARA DURAI
Showtime : 11:10AM , 3:15PM
Rakki :
Kayal (Tamil)
Showtime : 3:00PM , 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 6:30PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:30AM
 
Pisasu
Showtime : 11:30AM
Murugan :
Kayal Dolby Atmos
Showtime : 11:40AM , 6:40PM
 
Meaghamann Dolby Atmos
Showtime : 3:05PM , 10:05PM
Sri Murugan :
Pisasu
Showtime : 11:40AM , 6:40PM
 
Showtime : 3:05PM , 10:05PM
Vel Murugan :
Showtime : 9:15AM , 9:30AM
 
Kappal (Tamil)
Showtime : 12:00PM , 10:05PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:05PM , 6:40PM

Villivakkam, Chennai

Nadhamuni :
Showtime : 11:30AM , 2:30PM , 6:30PM , 10:00PM
AGS :
Kappal (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 6:30PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:15AM , 2:45PM , 6:20PM , 9:50PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 11:40AM , 7:00PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:45AM , 3:20PM , 6:50PM , 10:30PM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 9:05AM , 11:00AM , 1:30PM , 10:40PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 4:00PM , 7:15PM
 
Showtime : 3:00PM , 10:00PM

Avadi, Chennai

Meenakshi :
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 10:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:00PM , 6:30PM

Karapakkam, Chennai

Arvind :
Meagaamann
Showtime : 3:00PM , 10:00PM
 
Showtime : 11:30AM , 6:30PM

Tondiarpet, Chennai

M.M. :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:40AM , 2:40PM , 6:30PM , 10:00PM

Madipakkam, Chennai

Kumaran :
Kayal (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 9:30PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 2:30PM , 6:30PM

Washermanpet, Chennai

MahaRani :
Kappal (Tamil)
Showtime : 3:00PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 10:00AM , 6:30PM
 
Pisasu
Showtime : 12:00PM , 12:30PM
 
Showtime : 10:00PM

Royapuram Market, Chennai

IDreams :
Kayal (Tamil)
Showtime : 1:00PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 7:00PM
 
Meagaamann
Showtime : 10:00AM , 4:00PM
 
Pisasu
Showtime : 10:00PM

Tambaram, Chennai

Vidya :
Kayal (Tamil)
Showtime : 2:45PM , 9:45PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 11:30AM , 6:30PM

Poonamallee, Chennai

Vigneshwara :
Kayal (Tamil)
Showtime : 2:30PM , 9:30PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 11:15AM , 6:30PM

Valasaravakkam, Chennai

Inox National: Arcot Road :
Kappal (Tamil)
Showtime : 9:30AM , 11:50AM , 10:10PM
 
Kayal (Tamil)
Showtime : 9:00AM , 3:50PM , 10:25PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 3:15PM , 6:45PM , 9:45PM
 
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 9:40AM , 12:05PM , 7:10PM
 
Showtime : 4:00PM
 
Pissasu (Tamil)
Showtime : 12:40PM , 3:40PM , 7:20PM , 10:40PM
 
PK (Hindi)
Showtime : 9:10AM , 11:40AM , 3:05PM , 6:35PM , 10:00PM
 
Showtime : 12:30PM , 6:40PM

Velacheri, Chennai

Screen-10 :
Showtime : 4:10PM
 
Interstellar (English)
Showtime : 12:20PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 8:55AM , 10:00PM
 
Showtime : 7:30PM
Screen-11 :
Showtime : 8:50AM , 12:00PM , 3:20PM , 6:45PM , 10:10PM
Screen-2 :
Lingaa (English)
Showtime : 8:00AM , 11:30AM , 3:10PM , 6:50PM , 10:30PM
Screen-3 :
PK (Hindi)
Showtime : 8:00AM , 11:20AM , 3:00PM , 6:35PM , 10:00PM
Screen-4 :
Kayal (Tamil)
Showtime : 9:00AM , 12:00PM , 3:20PM , 6:30PM , 9:40PM
Screen-5 :
Showtime : 12:50PM
 
Lingaa (English)
Showtime : 6:30PM
 
Showtime : 10:30AM , 4:00PM , 10:10PM
Screen-6 :
Kappal (Tamil)
Showtime : 8:30AM , 11:45AM , 3:30PM , 7:00PM , 10:30PM
Screen-7 :
VELLAKKKARA DURAI
Showtime : 9:20AM , 12:15PM , 3:25PM , 6:30PM , 9:50PM
Screen-8 :
Meaghamann (Tamil)
Showtime : 9:30AM , 12:30PM , 3:40PM , 7:20PM , 10:30PM
Screen-9 :
Pissasu (Tamil)
Showtime : 11:20AM , 1:50PM , 4:30PM , 7:20PM , 10:00PM

Disclaimer: Movie availability and show times are subject to change without notice. Check with your local theatre for the up-to-date information.